Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Pesten i Hoby socken 1710-1711

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-23)

 

Smittspridning till Blekinge

 

Den 20 september 1710 anlände sjukskeppet Persianska Kopman till Karlskrona från Nyenska eskadern, och i oktober kom även flera andra skepp därifrån [4]. Detta låter ju misstänkt i ljuset av vad som sedan händer, och O.T. Hult antar också att pesten kan ha kommit till Karlskrona med just detta sjukskepp. Den 10 oktober skrev expeditionsmedicus Linder till Colleg. Med. från amiralsskeppet Estland, som låg för ankar i Björkö sund:

 

hurusom ända sedan sommaren en smittosam sot tagit vida kring sig med nästan alla de symptomatis, som vid pestilentialisk Feber vanka.

 

Hult har emellertid undersökt källorna vad gäller denna "pestilentialiska feber" och är inte helt övertygad om att det verkligen var pest. Återfallsfeber och fläcktyfus är den diagnos han ställer, men tillägger samtidigt att pesten ju mycket väl kan ha gått samtidigt.

 

Ännu hade dock inte pesten etablerat sig vare sig på flottan eller i staden och resten av Blekinge. Den 12 oktober rapporterade amiralitetsmedicus Tranaeus, som nyss återvänt hem med stora flottan, till Colleg. Med.: ”Gudi lof här uti Carlscrona så vid Amiralitetet ej någon Febris petechialis (fläcktufys) eller farsot finnes vara.” Man tycker att han skulle ha nämnt, lite en passant så där, om de hade haft pest på sjukskeppet - men han tillägger bara i samma skrivelse:

 

Det berättas fuller att uti Kalmar en farsot skulle vara inkommen, därav tvenne hus skulle hava utdött och därföre husen tilslagne.

 

Å andra sidan var det inte det lättaste att på den här tiden identifiera enskilda pestfall, oavsett vad vi tror om detta idag - pesten yttrar sig så olika från fall till fall. Det man kände igen den på var själva epidemin och den stora utbredningen och dödligheten - inte enstaka sjukdomsfall som lika gärna kunde vara orsakade av andra smittfarliga sjukdomar som var vanliga på denna tid. Som Colleg. Med. uttryckte det i pestkuren ”Kort underrättelse, huru man sig förhålla skal, när Gud land och rike med en grymm pestilentialisk fahrsoot straffa täckes”:

 

Kommer där til en wiss kundskap, at en wida grasserande och hastigt öfwerfarande smitta som ganska många oförmodeligen öfwerilar och på kortan tijd afdaga tager, går i swang, kan man otwifwelachtigt sluta at det är den swåra plågan, Pestilentien, kallad af gemene man stora döden.

 

Hult uppger också, att det i amiralitetsförsamlingens död- och begravningsbok finns antecknat att pesten i Karlskrona börjat i slutet av oktober 1710, men först efter november tagit riktig fart, samt att dödligheten under december varit mycket stor. Tidsföljden tyder trots allt på att skeppen från Nyenska eskadern, sjukskeppet eller de övriga, har spelat en roll i spridningen av pesten till Karlskrona - och därmed också till resten av Blekinge.

 

Officiellt konstaterades dock de första pestfallen i Karlskrona först den andra november. Landshövding Adlersteen rapporterade då till Amiralitetet att

 

den häftige sjukdomen sig i några hus yppat och innan någre dagar bortryckt folket, så att man billigt måste befrukta, att samma sjukdom allt mer och mer lärer sig utbreda, där man icke i tid söker den förekomma.

 

Så långt O.T. Hult. Det står emellertid klart att pesten, när den väl var etablerad, också spred sig vidare ifrån Karlskrona. Enligt Bodil E.B. Persson [5] kom pesten till Villands härad med en båtsman som hade sin familj i Näsums socken i Skåne vid Blekingegränsen. I december månad spred sig pesten i Villands härad fram mot Kristianstadstrakten, men själva staden klarade sig ifrån smittan. Även till Ysane socken kom smittan med båtsmän på hemfärd från Karlskrona.

 

Om det allvarliga läget vittnar även det brev, som landshövding Adlersteen den 1 februari skrev till prostinnan i Jämshög, efter att hennes make, prosten Jöns Sorbonius avlidit. Prästen där hade inte dött i pesten, och farsoten tycks ännu inte ens ha nått Jämshög. Men Adlersteen blev mycket upprörd när han fick veta att prosten tydligen skulle få en vanlig begravning, i strid med de pestförordningar som utfärdats [7]:

 

Ehrborna och Dygdsamma Matrona

 

Jag beklagar dett sorgliga tillstånd, hwar uthi Gudh dhen alldrahögste har förmedellst dhes Sahl K. Mans fordom Probstens och Kyrkioherdens Sahl Her Jöns Sorbonius dödeliga frånfälle behagadt Probstinnan försättja. Dock när Probstinnan dher hoos besinnar, att igenom een Salig dödh blifva allenast dee mångfalldiga beswerligheeter wij här i werlden förfahra måste oss förwandlade till een ewig roligheet och outhsejelig himmellsk glädje, lärer hon då denna Gz. skickellse med desto Christeligare tålamod upptaga och med dess nådiga Behag och willja förnögder wara; Wäll wettandes att han allt til wårt bästa ordnar och lagar. Hwad elljest Sahl Probstens begrafning anbelangar, så hade iag intett annat tenkt, än den skulle redan wara öfwerstånden: Men som iag förnimmer att dhen skall wara upp skiuten till i dag 8 dagar till, Då lärer Probstinnan ej kunna obekant wara, huruledes dheras Grefl: Excellence Kongl. Maijtz samptel: Rådh hafva widh dhessa siukliga tijder funnit sig föranlåtna, att allvarligen förbiuda alla publiqve sammankomster, så wid grafsC: som andra desslika tillfällen, på dhe orterna dher någon smittosam siukdom kan wara inwijtat, att ej smittan dher igenom wijdare måtte taga öfwer handen och sig ibland dhe ännu friska uthbreda: hwarföre kan iag ej heller under dhen nu uthi Giemsiö Pastorat warande siukdom tillåta någon Ceremonialiska och på så lång tijd uthsettjande begrafning, uthan har Probstinnan innan Böndag om någon affton i all tystheett, så att ingen dett ringaste föruth dher af må wetta, att befoodra likett till jorden, och dher widh Ett tusende daler Sillfv.Myntz wijte, om annorledes skier, lärandes Probstinnan derwid mehra considerera den angelägenheet, att möjeligast kunna hindra Siukdomens tilltagande och uthwidgande, hwarigenom så många kunde sedan komma att lijda, änn något särskillt, hwaruthi hon skulle tyckja sigh wara hugnad, hellst som ceremonerne ändå wid slika tillfällen allz intet hafva att innebära, och fördhen skull wid så beskaffade tijder, som nu äro, heldre kunna lembnas. Jag förmodar att Probstinnan till undvijkande af all olägenheet ställer sig detta till retter rettellse och förblifver

 

Probstinnans

 

Carlshambn d 1 Febr

1711

 

Tiänstwillige

Jöran Adlersteen

Jöran Bergenhielm