Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Präster och klockare i Hoby socken 1677-1718

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2015-01-21)

Pestens skördar

 

Också kaplanen Per Olsson Backendorph hade varit länge i socknen. År 1711 hade han varit Hobys kaplan (d.v.s. komminister) i 25 år, ända sedan år 1685 [5]. Han bodde vid sin död i Evaryd (på "Fästan herr Pehrs") med egen familj, och för honom ser bilden i kyrkboken år 1711 ut på följande vis [1]:

 

1711-03-11

Sep. Vyrdige Capellanens hr Per Olson Backendorphs hustru Birta Persdotter i Evaryd.

 

1711-05-17

Sep. Vyrdige hr Per Backendorphs Sal. hustrus sösterdotter Dorothea Tobiasdotter (?) i Evaryd

 

1711-05-30

Sep. Vyrdige capellanens hr Per Olsson Backendorphs dotter Malena i Evaryd 16 åhr

 

1711-06-05

Sep. Ervyrdige capellanen hr Per Backendorph i Evaryd

 

1711-06-08

Sep. Er. Per Backendorphs son Hans i Evaryd 16 åhr

 

Två dagar efter kaplanens död, den 7 juni, skrev Lars Schlyter till biskopen i Lund följande brev, där han begärde att få en ny hjälppräst och även lämnade en kort redogörelse för tillståndet i socknen [11]:

 

Högwyrdige och Höglärde Hr Biskop,

Höijgunstige Fader!

 

I anledning af dhen höga gunst högwyrdige fadren emot mitt ringa huus altijd wijsat och teedt, tager jagh migh dhen dristigheet, högwyrdige fadren ödmiukast at fördraga, hurulunda förmedelst ålder, widhängand swagheter och andre tilstötte swårheter i dhenne bedröfwelige, och högt beklagelige siukdoms tijder, samt Min Capellan H. Pehrs Långwarige Siukedom och slutelig död, jagh förorsaket är en annan Medtienare begära at antaga, åmindandes migh dher widh Högwyrdige Fadrens Höggunstige uthlåtande at när behöfwas skulle jagh wid sådant tilfelle måtte hafwa friheet medh förslag at inkomma och sielff någon Person at Nämne som kunnde wara församblingen til upbyggelse och migh och mit fattiga huus och många Barn så så länge Gudh behager, till någon hugnad och Redelig umgängelse. I anledning af hwilket jagh också hos Högwyrdige Fadren ödmiukast recommenderar dhen häderlig student Andreas Klasson [?] nu för tijden Rector uppå Carlscrona at kunna blifwa dhertil befordrat, med hwilken Person jagh förmodar migh at skulle wähl förnögd och belåten blifwa, dher Högwyrdige Fadren så kunde behaga. Jagh hade fuller kunnat hafft skiell, doch uppå Högwyrdige Fadrens höggunstige behag, Min äldste Egen son, Herman Schlytter dhertil at denomineras, Men såsom han sielff hafwer lust länge wid Academien at freqventera, så seer jagh och dhett hellre förmodendas doch imidlertijd at Högwyrdige Fadren jämwähl låter sigh honom recommenderat warda till all görlig befordran och patrocinium, såsom jagh alltijd hafwer tänckt han skulle blifwa Min ålderdoms tröst och ställer alt uthi Högwyrdgez Fadrens goda behag; aldenstund ogörligt för migh är at enten någon hielp från mina medbröder eller någon annan bekomma, särdeles som smittan och siukdomen mycket har tiltagit, och dhen ena intet gärna Reeser till dhen ändra ehuruwäl folkett är mäst borte, dett starkast och bäste, och Mångas gårdar är öde och osådda, beder therför allra Ödmiukast Högwyrdige Fadren wille see till mitt tilståndh och wara migh och mit fattige huus behielplig. Hwar emot alt näst dhen aldrahögste trohiertig anbefallande förblifwer

 

stedz

Högwyrdige Hr Biskopens

och Faderens

Hoby dhen 7 Juny

Ao 1711

Ödmiukaste och

hörsampste

tienare

 

LH Schlytter

 

Men präst blev den äldste sonen Herman aldrig. Istället blev han rådman i Karlshamn. Hittills tillgängliga källor tycks också visa, att någon hjälppräst inte kom till Hoby förrän Torbern Berntzerus (f. ca 1684) anlände, som gifte sig med Lars Schlyters 22-åriga dotter Catharina [1]:

 

1713-10-07

Copul. Vice pastoren her Bernzerus och jungf. Catharina Schlyter.

 

Han var son till kyrkoherden i V. Karaby Johan Henriksson Bernzerus och Sofia Warberg. Han dog dock redan 1714 [2]:

 

1714-04-25

Sep. Ärevyrdige och Vällärde Vice pastoren Herr Torbenus Bernzerus döde söndag den 18 aprilis klåckan 2 efftermid: aetatis 25 åhr

 

Catharina gifte då om sig med näste "vice pastor" Palle Brock [1]:

 

1716-02-12

Copul. Högvyrd. och vällärde Hr Palle Brock och Min K. dotter Catharina Schlyter

 

Och kyrkoherden fick snart ytterligare bekymmer, när klockaren Knut Håkansson även han insjuknade och avled bara en vecka efter kaplanen [1]. Det var nämligen klockaren som skulle ha inseende över kyrkovaktare, dödgrävare och andra kyrkobetjänter. Klockaren skulle också utöva viss tillsyn över kyrkogården. Han skulle se till att gravarna var nog djupa och "icke dödas ben ligga och wräka", i vilket fall de skulle kastas in i kyrkans benhus, och att kreatur inte släpptes in på kyrkogården. Men om dödgrävare m.fl. begick något fel "må intet klockaren dem med hårda ord och ringaste bannor överfara utan sådant till kyrkoherden angiva" [6].

 

Det är mycket troligt att Knut Håkansson även i pesttiden haft detta ansvar för begravningarna, och han har säkerligen varit inblandad när pestkyrkogården anlades.

 

I vanliga fall var det även klockaren som förde kyrkboken. Det är Knut Håkansson som för pennan i Hoby kyrkbok under pesttiden, ända tills han insjuknar och dör, och i hans fall ger densamma oss följande upplysningar som rör honom personligen [1]:

 

1711-05-21

Sep. Knut Håkanssons tjänstepiga Kerstin Persdotter i Hoby, döde i Svenstorp

 

1711-06-02

Sep. Knut Håkanssons dotter Susanna i Hoby

Sep. Knut Håkanssons dotter Abigael i Hoby

 

Den 7 juni skriver så Knut Håkansson för sista gången i kyrkboken. Aldrig mer ska han anteckna något varken där eller någon annanstans. Dagen därpå är det Schlyters handstil som antecknar i boken, och en vecka senare står det i kyrkboken [1]:

 

1711-06-15

Sep. Knut Håkansson i Hoby En Trogen och Redeligh Klåkare

 

Den 6 juli skrev Lars Schlyter åter till biskopen [11]:

 

Högwyrdige och Höglärde Hr Biskop,

Höijgunstige Fader!

 

Hos Eders Faderlige HögWyrdighet är jagh förorsaket tilkännagiwa huru Min Klåckare Knut Håkansson för tijdel: för någon tijd sedan genom döden är afgången, och såsom ingen Substitut är här, ehuruwäl HögWyrdige Her Biskopen och Fadren gaff migh tilstånd senast jagh war i Lundh, effter sal Knutz begär at antaga en Person honom til hielp så kom dhett aldrig dher till, uthan så långt jagh har förmåt giordt honom bijstand altså är min ödmiuka begäran HögWyrdige Hr Biskopen och Fadren behagade förära migh igen en skickelig Person som et Embete migh till lijsa kunde förrätta och eij medh något annat sigh will bemängia uthan thett hans Embete tilkom. Jagh har ingen at gifva förslag uppå her uppe uthan en Person som Hr Superintendenten på CarlsCrona skref migh till om, hvars breff jagh fördristar migh till Högwyrdige Fadren öfwersända Men inte stort känner Personen eller weet om han x (?) uthom thenna föranlåter jagh och nämna en student wid Academien hvars tilnampn är Moberg, hvilken så wida migh berättat är, fuller beqvämlig der vid skal wara men lempnandes jagh allt uti Högwyrdige Her Fadrens Höijgunstige behag, ödmuikeligen ärhållandes om Mögeligt kunde wara att huset kunde Conserveras, ther är allenast 2 flickebarn igen sampt änkian och woro wäl om Man kunde få en Person som kunde siunga något wäl effter Man boor på stora Landzvägen hwar Många fremmande af och åter Reesa hwarför jagh och har fördristat migh till i ödmuickheet för någon tijd sedan begära en Medtienare af Högwyrdige hr Fadren migh uthi Min ålderdom til hielp och hoppas blifwa bönhördt.

 

Till dhett öfriga näst dhen aldra Högstes trohiertige anbefallande förblifver

 

stedz

Hoby dhen 6 July

Ao 1711

Högwyrdige Her Biskopens

och Fadrens

 

ödmiukaste och hör-

samste tienare

 

LH Schlytter