Hobyhistorier

- Hoby socken och Blekinge under Karl XII

 

© Sabina Santesson 2004-2014

...allehanda stora beswähr och inqwarteringar här på Landzwäghen,

som dette beswerlige krijget har medfort...

 

 

Allmogen i Hoby i supplik till Karl XI år 1680

Präster och klockare i Hoby socken 1677-1718

 

© Sabina Santesson

(under arbete; senast uppdaterad 2010-01-21)

 

De nya klockarna

 

Efter Jöns Hults snabba försvinnande fick som sagt Lars Schlyter återigen rycka in som skrivare i kyrkboken, ända tills en tredje klockare utseddes: Israel Andersson Lunnaeus, som övertar skrivandet i kyrkoboken den 29 juni 1712.

 

Israel Lunnaeus var högst troligt son till kyrkoherden i Femsjö Andreas Bononius Lunnaeus och dennes tredje hustru Cecilia Persdotter.

 

Och klockarehuset blev konserverat. Han gifte sig den 26 oktober 1712 med den 20-åriga Elisabet Knutsdotter Hammera [1]:

 

Cop. Klockaren Israel Lunnaeus och Jungf: Lisbeth Hammer.

 

1713-08-23 döps deras gemensamma dotter Cecilia [1]:

 

Bap. Israel Anderssons och hust Lisabeths barn föddes onsdagen den 19 augusti i dagningen. Döbt Nom Cicilea. Maria Sal Knuts i Hoby bar det. Fad: Ehrevyrdige och Vällärde Her Torbiörn Bernzerus. Mons. Castanus Schlyter i Hoby. Botil Sal. Åkes af Svenstorp. Elin Sal. Mårtens i Hoby.

 

Lunnaeus dog dock redan 1715. Från 7 januari detta år sköter Schlyter kyrkboken, tills ännu en ny klockare anländer: Zachris Sörman. Jag har inte lyckats hitta Lunnaeus' dödsnotis men det måste ju ha varit 1715 någon gång.

 

Knut Håkanssons dotter Elisabet fick gifta om sig med även denne nye klockare, och fick minst ett barn med honom [1]:

 

1716-10-14

Cop. Klockaren Zacharias Sörman och änkan Elisabeth Hameras

 

1717-09-08

Bap. Klockaren Zacharias Sörmans och hust Lisbeths barn af Hoby Nom: Cathrina född lördagen den 31 aug hx 4 efter middag. Hans ehrevyrdige fad: Hr Palle Brocks hust Catharina af Hoby bar det. Test: Mons. Casten Schlyter [Karsten Schlyter] ibd. Åke Matsson ibd. Per Svensson ibd. Elna Nilsdotter af Evaryd kvarnar och pigan Maja Johansdotter af Hoby.

 

Men Elisabet hade ingen vidare tur med sina män. Zachris Sörman visade sig tyvärr sällan från sin bästa sida varken i sitt yrke eller i sitt privatliv. Hans handstil var inte vacker, men annat var värre. Vad kyrkboken beträffar var han slarvig och Schlyter fick många och långa tider själv sköta den. Resten av kyrkboken, som slutar 1720, är skriven omväxlande av dessa två, och tyvärr är Zachris Sörmans delar inte alltid pålitliga eller kompletta.

 

Både kyrkoherden Lars Schlyter och allmogen beklagade sig över honom av flera olika skäl och ville få honom avsatt, men han hankade sig envist kvar, och fortsatte, får man förmoda, med sitt besvärliga leverne.

 

Om detta låter vi kyrkoherde Lars Schlyter själv berätta i följande bilaga till protokollet från biskopsvisitationen i Hoby 1718 [12]:

 

Specification uppå några poster, hurulunda klåckaren Sackris Sörman både uthi sitt Embete och uthom hafwer förhållet.

 

1. Hur Sörman ingen tijdh eller flijt anwändat till ungdomens förkofring eller Information, hwerkan hemma i Book at läsa, eller uthan book i socknet, uthan sökt sitt Kiöpenskap när han har reestt i socknet så jagh weet intet barn han har lärdt nogot budh, eller någonsin wil eller kan gifwa mig någon längd.

 

2. rest ifrån församlingen til Carlshamn och annorstädes i soknat, när han willat men aldrig gifwet migh der om kunskap.

 

3. hur han intet beflittat sigh om någon psalm at siungas, uthan dhen han begynner och sluter medh, håller han åhret uth medh, men dhen Psalm honom befalles at siunga beflitter han sigh intet om, som på andra orter siungas effter Prädikan eller andra tijder, uthan wij wille sjielfwa begynna dhem

 

4. Med Ringande uthi Klåckan afton och Morgon hafer han ej heller dragat försorg sedan han kom hijt, uthan allenast nu på en månads tijdh eller 6 wäkor, som församlingen beswäret sigh öfwer, som doch lijkwäll öfwer heela Rijket warit i bruckett.

 

5. Lefwer han oskickeligen medh dageligit dryck och fyllerij på krogen, frå Morgonen intil aftonen, så jagh sellan seer honom uthan så länge han är i Kyrckian

 

6. är han mycket oachtsam och olustig medh skrifwande som förfaller i Kyrckian så att altt det alt uthi en swir (?), illa och orichtigt skrifwas, at jagh sielf heela åhret måste förrätta hans tienst, såframt någon richtig kyrckiebock skall hållas.

 

7. Håller han öhl och särdeles Brännewijns säljande helas Söndagh och lefwer illa medh sin swärmoder, alt som det hon offtas för migh beklagat, och för kort tijd sedan måste beswära sigh öfr honom hos Befallningsmannen Petter Wirel, för dhen sorg och förtredt han henne dageligen i huset tillfogar, och wil fördrifwa henne ifrån sin gård, och intränger sigh på henne med gäster at intagas i hennes egen gård at hon icke kan blifwa af medh honom uthan är henne en dagelig sorg.

 

Hoby dhen 27 Junij

AD1718

 

LH Schlytter

Vid biskopsvisitationen, som hölls den 29 juni 1718, framkom följande angående klockaren [12]:

 

3) När detta var bestält, trädde Högwyrdige H. Biskopen fram på kyrkiogålfvet, oh til begynnelse af examine oh förhöret, förestältes för församlingen huru nödigt til deras Siäls Salighet war, at sökia gudhs Rijke oh sin christendomskundskap, oh i följe deraf sökia X som Boot oh Bättring oh wijsa x des x oh gärningar. Ungdomen mästadehlen, kunde intet läsa i Bok, doh sina christendomsstycken någorledes i synnerhet Tijo guds bud oh trones artiklar utan til, gifvandes orsaken til sin okunnighet klockarens försummelse, som eij hållit någre läsemöten i Socknen, det doh klåckaren wiste eij wara alt sant, men at Ungdomen, effter dhe pålysta läsemöten eij welat finna sig tilstädes, doh tilstodh at han eij lärdt dem läsa i Bok effter han ingen SockenSkolemästare hos sig hafft. Hos dhe gamble så wähl Manfolk som qwinfolk finnas någon försummelse, Sist förmanttes både gamble oh unge til guds frucktan oh at betänckia det Eviga, samt lyda höga Öfverheten etc.

 

[...]

 

5) Om Klåckaren håller flitigt läsemöten, oh lärer barnen läsa i Byarne? R. han läser för barnen enär läsemöten pålyses. Hvarföre Barnen eij kunna läsa i Bok? R. Dhe klagade, at han wille hafva större rättighet än som des förman hafft. Om han klämtar affton oh morgon? R. han klämtar, doch några gånger försummat. Om Dhe sedt honom drucken? R. Dhe eij sedt honom drucken. om han säljer öhl oh brenwijn? Dhet hade dhe eij sedt.

 

[...]

 

15) Her Probsten insinuerade ett Memorial, angående klåckaren Sörman; oh förehölts honom, at han måtte giöra sin flijt medh ungdomen, oh wara Probsten xxx eij ställa sin hustru ifrå dispositionen i huset. Oh såsom klåckaren agnoscerade sitt fehl oh bad om tilgifft, så sattes honom Prof til nästkommande höst, hvar han imedlertijdh eij giör bättring, så blifver han utan Process oh wijdare åtgiörande afsatt ifrå tiänsten.

 

Så blev det dock inte. Ärendet var även uppe i häradsrätten och valsade. Där kom allmogen också till tals [8].

 

När Zachris Sörman dog 1724 var han fortfarande klockare, och Lars Schlyter skrev i kyrkboken [13]:

 

1724-06-28

Klåckaren Sachris Sörman uthi Hoby aetatis 40 åhr.

 

Men då hade Elisabet fått nog av klockare och gifte istället om sig med kronolänsman Karl Peter Kreutzner. Tyvärr visade det sig att inte han heller var något vidare att lita på...

 

...fortsättning följer...

 

Den flyktige Jöns Hult <<< Hem >>> Källor